Pacientu un veselības aprūpes NVO

Veselības jomu Latvijā pārstāv tikai 2% no reģistrētajām NVO , taču, ja runājam par sabiedrības veselību, tad tas ir viens no nozīmīgākajiem rādītājiem valsts attīstībai. Pētījumā par NVO sektoru Latvijā, raksturojot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, NVO pārstāvji uzsver, ka bieži traucē straujas, nepilnīgi izplānotas dažādu jomu rīcībpolitikas izmaiņas, ko izsauc sociāli ekonomiskā situācija valstī un kam seko sasteigti, ar sociālajiem partneriem un sabiedrību kopumā neizdiskutēti valdības lēmumi, kā arī īstenotās politikas nekonsekvence – biežas, brīžiem savstarpēji pretrunīgas politikas izmaiņas. Tieši tāpat valda pesimisms par to- vai NVO var ietekmēt veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti?

Latvijas faktu veiktā aptauja par sabiedrības viedokli par NVO sektoru Latvijā parāda dominējošo uzskatu- 72 % respondentu domā, ka NVO nevar ietekmēt valsts procesus. Tieši tāpat 42 % ir pārliecināti, ka nevar ietekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti (gandrīz 40 % par šo jautājumu viedokļa). Tajā pašā laikā nevar panākt veselības aprūpes (tajā skaitā -onkoloģiskās aprūpes) būtisku attīstību, ja NVO neiesaistās politikas veidošanā, jaunu, pieredzē un sabiedrības vajadzībās balstītu, iniciatīvu izstrādē un ieviešanā. Lai kvalitatīvi līdzdarbotos politikas veidošanā, veselības nozares NVO trūkst kapacitātes, zināšanu un finanšu resursu. Biedrība „Dzīvības koks”, apmācot savus biedrus un iesaistoties rīcībpolitikas izstrādē, paredz panākt pacientu organizāciju lomas pieaugumu veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes paaugstināšanā.

NVO un Ministru kabineta sadarbības memorands

Memoranda projekta gatavošana tika iniciēta no nevalstiskā sektora (NVO) puses pēc 21 NVO pārstāvju tikšanās ar Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti 2005.gada 13.janvārī. Dokuments izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Esošā redakcija ietver gan NVO priekšlikumus, gan arī Valsts kancelejas ieteikumus un redakcionālos labojumus. Teksta sastādīšanas gaitā priekšlikumus un viedokli izteica vairāk nekā 40 organizācijas.

Memoranda parakstīšana notika 2005.gada 15.jūnijā, piedaloties valdības pilnvarotajam pārstāvim – Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim un 57 NVO pārstāvjiem.

Šobrīd memorandu ir parakstījušas 391 organizācijas. Detalizētāk par sadarbības memorandu ŠEIT


 

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS