Aktualitātes

Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013.-2015.gadam

Veselības ministrija ir sagatavojusi īstermiņa politikas attīstības plānošanas dokumenta projektu „Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013. – 2015.gadam” (turpmāk – plāns), kas izstrādāts saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam. Plāna mērķis ir samazināt saslimstību un mirstību no sirds un asinsvadu slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.

Projekts „Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013. – 2015.gadam” - skatīt šeit.

Ministru kabinets 2011.gada 5.oktobrī ar rīkojumu Nr.504 apstiprināja Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam - skatīt šeit. Pamatnostādņu mērķis ir pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību. Lai to sasniegtu, pamatnostādnēs ir definēts apakšmērķis – samazināt saslimstību un mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību. Savukārt, šī apakšmērķa sasniegšanai saskaņā ar pamatnostādnēm Veselības ministrija ir sagatavojusi politikas plānošanas dokumentu „Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013.-2015.gadam”. Plāns ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments.

Plāns turpinās sabiedrības veselības politikas īstenošanu, lai  Latvijā izplatītāko neinfekciju slimību rezultātā radušos saslimstību, invaliditāti un priekšlaicīgu mirstību samazinātu līdz zemākajam sasniedzamajam līmenim.

Plāns tiks realizēts laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.decembrim.

Sabiedrības iespējas iesaistīties plāna publiskajā apspriešanā, sniedzot savus viedokļus bija no 2012.gada 19.jūlija līdz 2012.gada 17.augustam. Iesniegtie priekšlikumi - skatīt šeit.

Atbildīgā amatpersona, kurai iesniedzami viedokļi: Lolita Meļķe-Prižavoite, Sabiedrības veselības departaments, kontaktu informācija - tālrunis: 67876101, e-pasts:

Avots: Veselības Ministrijas mājas lapa

Attīstības plāna diskusiju dokuments

Atbilstoši Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam, kas apstiprinātas ar Ministru kabineta 2011.gada 5.oktobra rīkojumu Nr.504, izvirzītajam rīcības virzienam „Kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu sistēmas veidošana, nodrošinot pakalpojumu pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem”, Veselības ministrijai līdz 2012.gada 31.decembrim jāizstrādā veselības aprūpes sistēmas attīstības plāns.

Lai uzsāktu darbu pie attiecīgā attīstības dokumenta izstrādes, ir nepieciešams apzināt un analizēt esošo situāciju, definēt pastāvošās problēmas un tās iespējamos alternatīvos risinājumus, kurus nepieciešams pēc iespējas agrākā plānošanas dokumenta projekta izstrādes posmā izdiskutēt ar citām iesaistītajām valsts pārvaldes institūcijām, veselības nozares profesionāļiem (profesionālajām organizācijām) un citiem sabiedrības pārstāvjiem.

Ievērojot minēto, Veselības ministrija ir izstrādājusi diskusiju dokumentu „Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju izvietojuma plāns līdz 2018.gadam” (turpmāk – Diskusiju dokuments), kas būs kā pamats turpmākai diskusijai un attīstības plānošanas dokumenta "Veselības aprūpes sistēmas attīstības plāns 2013.-2015.gadam" izstrādei, un uzsāk Diskusiju dokumenta publisko apspriešanu.

"Veselības aprūpes sistēmas attīstības plāns 2013.-2015.gadam" paredz Diskusiju dokumenta „Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju izvietojuma plāns līdz 2018.gadam” pirmā posma ieviešanu.

Diskusiju dokuments „Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju izvietojuma plāns līdz 2018.gadam” - skatīt šeit. Pielikums. Pielikums.

  • Satura rādītājs - skatīt šeit.
  • Terminu un saīsinājumu skaidrojums - skatīt šeit.
  • Izmantotās literatūras saraksts - skatīt šeit.
Avots: Veselības ministrijas mājas lapa
Koncepcijas projekts par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli

Veselības ministrijas darba grupas veselības obligātās apdrošināšanas koncepcijas projekta izstrādei ietvaros ir sagatavots Koncepcijas projekts par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli. Koncepcijas projekts - skatīt šeit. Koncepcijas kopsavilkums - skatīt šeit.

Koncepcijas projekts par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli sagatavots:

  • lai izpildītu 2010.gada 17.maija Ministru prezidenta rezolūciju Nr.18/TA-744;
  • saskaņā ar 2012.gada 16.februāra Ministru kabineta rīkojuma Nr.84 „Par VRP Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” rīcības plāna 18.1. un 18.2. punktiem.  

Veselības apdrošināšanas sistēmas galvenā pazīme ir personificētas obligātas  iemaksas veikšana veselības aprūpei  (nodoklis, maksājums), tādejādi nodrošinot tiešu personas līdzdalību, finansējot veselības aprūpi un personificētu pakalpojumu saņemšanu.

Šobrīd veselības aprūpes budžets nav sasaistīts ar nodokļu ieņēmumiem un ieņēmumi nav personificēti, līdz ar to no gada uz gadu pastāv veselības aprūpes budžeta neprognozējamība.

Finansējums, līdz ar krīzes gados veikto samazinājumu, ir nepietiekams esošā veselības aprūpes pakalpojumu apjoma nodrošināšanai, turklāt tas katru gadu tiek piešķirts ar Saeimas lēmumu, nesasaistot to ar faktisko pakalpojumu apjomu.

Šāda samazinātā finansējuma apstākļos nav iespējams nodrošināt sniegto veselības aprūpes pakalpojumu ilgtspējību un stabilitāti, jo mainoties ekonomiskajai situācijai ir ievērojami samazināts finansējums, kas ir pretēji citās ES valstīs veiktajiem pasākumiem veselības nozares finansējumā, kur tas ir saglabāts aptuveni iepriekšējo gadu līmenī.

  • 16.08.2012. - Veselības ministrijas informācija medijiem: Tālākai virzībai apstiprina koncepcijas projektu par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli.
Avots: Veselības ministrijas mājas lapa
Valdība atbalsta NAP2020 sākotnējo redakciju
Laiks sarosīties, jo tikai līdz 15. septembrim iespējams iesniegt komentārus vai ieteikumus NAP2020 sākotnējai redakcijai! Šī ir iespēja, lai pamatoti izteiktu savu viedokli un piedalītos Latvijas nākotnes veidošanā.

Lai sniegtu savus ieteikumus vai komentārus par NAP2020 sākotnējo redakciju, ir jāiepazīstās ar pašu dokumentu un jāaizpilda NAP2020 komentāru un iesniegumu forma.

Tā ir ērtā un viegli saprotama elektroniskā anketa, kuru var aizpildīt ikviens interesents. Anktetā jānorāda vārds, uzvārds, e-pasta adrese un organizācija, kuru pārstāvat (ja anketu aizpildat individuāli, nepārstāvot kādu konkrētu organizāciju, tad šo lauciņu atstājiet tukšu). Svarīgi ir tas, ka anketā jānorāda precīzs rindkopas numurs (tās jau sākotnēji ir numurētas visa dokumenta ietvaros), par kuru vēlies izteikt komentāru vai ierosinājumu. Nākamajā ailītē raksti ierosinājumu/komentāru, savukārt pēc tam pamato savu viedokli.
Ja vēlies komentēt vairākas rindkopas, tad katrai no tām izmanto jaunu anketu (aizpildi to atkārtoti). Anketas turpinājumā vari izteikt viedokli un komentārus par NAP2020 sākotnējo redakciju kopumā, bet arī šie izteikumi jāpamato.

Šī ir lieliska iespēja argumentēti paust savu viedokli un idejas, tāpēc iesakām to izmantot! Anketas un NAP2020 sākotnējās redakcijas dokumenti pieejami zemāk.

Anketa komentāriem/ieteikumiem
Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020. gadam sākotnējā redakcija
Sabiedriskajai apspriešanai nodod Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plānu 2013.-2015.gadam
 Veselības ministrija izstrādājusi un nodod sabiedriskajai apspriešanai:"Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plānu 2013.-2015.gadam." 
 
Sirds un asinsvadu slimību uzraudzībai un plāna darbības izvērtēšanai plānots pilnveidot slimību reģistrā un datu bāzēs pieejamo informāciju un veikt sabiedrības veselības pētījumus, kā arī nodrošināt valsts galvenā speciālista audita grupas izveidi, lai izvērtētu vadlīnijām krasi neatbilstošo ārstēšanas gadījumu analīzi.
 
Noteikumu projekta sabiedriskā apspriešana ilgs līdz šā gada 17.augustam. Sabiedrības pārstāvji savus priekšlikumus vai iebildumus par noteikumu projektu aicināti sūtīt elektroniski uz e-pastu lolita.melke@vm.gov.lv
 
Informācijas avots: Veselības ministrijas mājas lapa
Rīcības plāns pieejams šeit.
Veselības Ministrija sabiedriskajai apspriešanai nodod noteikumu projektu par e-veselības informācijas sistēmas izveidi

Veselības ministrija izstrādājusi un nodod sabiedriskajai apspriešanai Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par veselības informācijas sistēmu”, kura mērķis ir nodrošināt e-veselības informācijas sistēmas tiesisko pamatu. 

Noteikumu projekta sabiedriskā apspriešana ilgs līdz šā gada 17.augustam. Sabiedrības pārstāvji savus priekšlikumus vai iebildumus par noteikumu projektu aicināti sūtīt elektroniski uz e-pastu vm@vm.gov.lv

Informācijas avots:Veselības ministrijas 
  mājas lapa

Noteikumu projekts pieejams šeit
Publiskā apspriešana ieteikumiem narkotiku lietošanas profilaksei izklaides vietās

Veselības ministrija no 2012.gada 2.jūlija līdz 27.jūlijam rīko "Ieteikumu narkotiku lietošanas profilaksei izklaides vietās" publisko apspriešanu.

Minētie ieteikumi izstrādāti atbilstoši uzdevumam, kas noteikts Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam,   kurās kā viens no narkomānijas un narkotiku lietošanas profilakses uzdevumiem ir izstrādāt un uzsākt pasākumu kompleksu narkotiku lietošanas profilaksei izklaides vietās.
Ieteikumi attiecas uz klubiem, deju zālēm un citām izklaides  vietām, kurās regulāri  notiek izklaides pasākumi, bet nav attiecināmi uz brīvdabas vai vienreizējiem pasākumiem. Šos ieteikumus ieteicams ievērot klubu īpašniekiem vai pasākumu organizētājiem.
 
Kontaktpersona priekšlikumu iesniegšanai Veselības ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem: Sabiedrības veselības departamenta Atkarību profilakses nodaļas vecākais referents Andris Egle,  tālrunis: 67876099, e-pasts: andris.egle@vm.gov.lv.

Informācijas avots: Veselības Ministrijas mājas lapa
Ieteikumi narkotiku lietošanas profilaksei izklaides vietās
"Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2012.-2014.gadam"
► Izsludināts Veselības ministrijas sagatavotais projekts īstermiņa politikas attīstības plānošanas dokumentam "Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2012.-2014.gadam".

Plāna mērķis ir nodrošināt pasākumus, lai uzlabotu mātes un bērna veselību. "Paredzēts īstenot principu "nauda seko grūtniecei", lai topošās māmiņas grūtniecības laikā varētu saņemt valsts apmaksātus pakalpojumus arī pie privāti praktizējošiem ginekologiem." Ministrija rosina neauglības ārstēšanu (medikamentus, diagnostiku, arī medicīnisko apaugļošanu) iekļaut valsts apmaksātajos pakalpojumos;  Ministrija aicina sabiedrību iesaistīties plāna publiskajā apspriešanā, izsakot viedokli līdz 2012.gada 13.aprīlim. Viedokļi iesniedzami Evijai Klepermanei Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamentā; e-pasts: evija.klepermane@vm.gov.lv

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS