Likumi

Pacientu tiesību likums
►Likuma mērķis ir veicināt labvēlīgas attiecības starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, sekmējot pacienta aktīvu līdzdalību savas veselības aprūpē, kā arī nodrošināt viņam iespēju īstenot un aizstāvēt savas tiesības un intereses.
Pacientu tiesību likums
Ārstniecības likums
►Likuma mērķis ir regulēt sabiedriskās attiecības ārstniecībā, lai nodrošinātu slimību vai traumu kvalificētu profilaksi un diagnostiku, kā arī kvalificētu pacienta ārstēšanu un rehabilitāciju
Ārstniecības likums
Farmācijas likums

►Likuma mērķis regulēt medikamentu  izplatību un ražošanu, uzraudzību, definēt dažādu medikamentu grupas.


Farmācijas likums
Epidemioloģiskās drošības likums

►Likuma mērķis ir reglamentēt epidemioloģisko drošību un noteikt valsts institūciju, pašvaldību, fizisko un juridisko personu tiesības un pienākumus epidemioloģiskās drošības jomā, kā arī noteikt atbildību par šā likuma pārkāpšanu.

Epidemioloģiskās drošības likums
Invaliditātes likums
►Likuma mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes risku personām ar prognozējamu invaliditāti un mazināt invaliditātes sekas personām ar invaliditāti.

Invaliditātes likums
Cilvēka genoma izpētes likums

►Likuma mērķis ir regulēt vienotas valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes (turpmāk — genoma datu bāze) izveidošanu un darbību, ģenētisko izpēti, nodrošināt gēnu ziedošanas brīvprātīgumu un konfidencialitāti attiecībā uz gēnu donoru identitāti, kā arī aizsargāt personas no ģenētisko datu ļaunprātīgas izmantošanas un diskriminācijas, kas saistīta ar ģenētiskajiem datiem.
Likums reglamentē:
1) audu paraugu apstrādes, DNS apraksta, veselības stāvokļa apraksta un ģenealoģijas sastādīšanas noteikumus saistībā ar genoma datu bāzi;
2) ģenētiskās izpētes noteikumus un šīs izpētes uzraudzības organizēšanu;
3) gēnu donoru tiesības un pienākumus, genoma datu bāzes galvenā apstrādātāja, autorizētā apstrādātāja un gēnu pētnieku darbību;
4) ierobežojumus attiecībā uz audu paraugu izmantošanu, genoma datu bāzē apkopoto DNS aprakstu, veselības stāvokļa aprakstu un ģenealoģiju izmantošanu;
5) kodēšanas un atkodēšanas noteikumus.

Cilvēka genoma izpētes likums
Likums „Par prakses ārstiem”
►Likuma mērķis definēt prakses ārsta statusu, profesionālo darbību un kompetenci.
Likums „Par prakses ārstiem”
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

►Likuma mērķis ir noteikt sociālā darba, karitatīvā sociālā darba, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk — sociālie pakalpojumi) un sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus, to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šos pakalpojumus un palīdzību, kā arī sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas un finansēšanas principus.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
Informācijas atklātības likums

►Likuma mērķis ir nodrošināt, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija, kura ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei atbilstoši tās kompetencei ir pienākums radīt. Šis likums nosaka vienotu kārtību, kādā privātpersonas ir tiesīgas iegūt informāciju iestādē un to izmantot. (5.panta (2) 4.punkts) tieši noteic, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju. Jebkura dokumentāla informācija par personu, t.sk., informācija par personas privāto dzīvi, ir atzīstama personisko arhīvu.

Informācijas atklātības likums
Fizisko personu datu aizsardzības likums
► Likuma mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi.

Fizisko personu datu aizsardzības likums
Latvijas Republikas Satversme
►Garantē indivīda tiesības uz veselības aprūpi un paredz cilvēka tiesības uz privāto dzīvi, attiecīgi datu neaizskaramību. Satversmes   111. pants noteic, ka Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu.

Latvijas Republikas Satversme
Administratīvā procesa likums

►Likuma mērķis ir nodrošināt demokrātiskas, tiesiskas valsts pamatprincipu, it sevišķi cilvēktiesību, ievērošanu konkrētās publiski tiesiskajās attiecībās starp valsti un privātpersonu; pakļaut neatkarīgas, objektīvas un kompetentas tiesu varas kontrolei izpildvaras darbības, kuras attiecas uz konkrētām publiski tiesiskajām attiecībām starp valsti un privātpersonu; nodrošināt tiesību normu tiesisku, precīzu un efektīvu piemērošanu publiski tiesiskajās attiecībās.

Administratīvā procesa likums
Krimināllikums

►Paredz atbildību par pretlikumībām darbībām. Tostarp atbildību par kukuļdošanu un ņemšanu, kā arī paredz atbildību par fiziskas personas datu izpaušanu. 145.p. nosaka atbildību par sveša personiska noslēpuma tīšu izpaušanu, ja to izdarījusi persona, kam pēc sava amata vai nodarbošanās jāglabā slepenībā tai uzticētās vai zināmas kļuvušās ziņa.

Krimināllikums
Likums ”Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu”
►Likuma mērķis ir pasargāt miruša cilvēka ķermeni no necienīgas un nelikumīgas rīcības ar to. Likums nosaka kārtību, kādā dzīva vai miruša cilvēka ķermeņa audus un orgānus var izmantot zinātniskiem pētījumiem un mācību mērķiem, transplantācijai, ārstniecisku preparātu un bioprotēžu izgatavošanai.

Likums ”Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu”

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS