MK noteikumi

Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi

►Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" veic valsts deleģēto uzdevumu – piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošina personas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem; kārtību, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus, kā arī tehnisko palīglīdzekļu aprites kārtību; no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu; kārtību, kādā tehnisko palīglīdzekļu saņēmēji veic vienreizēju iemaksu vai līdzmaksājumu, saņemot tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem, un maksājuma apmēru.

MK noteikumi Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"
Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība

►Noteikumi nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, to ārstniecības pakalpojumu veidus un apjomus, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta un pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem, samaksas kārtību par minētajiem pakalpojumiem, kā arī kārtību, kādā centralizēti veidojamas plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindas.

MK noteikumi Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"
Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība

►Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek apliecināta personas pārejoša darbnespēja, un attiecīgo dokumentu izsniegšanas kārtību.

MK noteikumi Nr.152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība”
Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude

►Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude (turpmāk – veselības pārbaude) tiem nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi.

MK noteikumi Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude"

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS