Kur meklēt informāciju?

Ja konfliktu starp pacientu un medicīnas personālu nav iespējams atrisināt savstarpēji vienojoties vai vienojoties ar ārstniecības iestādes vadītāju, pacientam ir tiesības vērsties šādās institūcijās:

VESELĪBAS INSPEKCIJA - Veselības inspekcija (VI) ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas izveidota 2007.gadā. Veselības inspekcijas darbību nosaka Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumi Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums"
Veselības inspekcija izskata iedzīvotāju iesniegumus par:
► Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitāti;
►Valsts garantētiem medicīnas pakalpojumiem (pacientu maksājumiem, informācijas un medicīnisko pakalpojumu pieejamību ārstniecības iestādēs un to darba organizāciju, kompensējamiem medikamentiem);
►Zāļu kontroles jautājumiem (zāļu cenas pamatotību, kompensējamo un recepšu zāļu izsniegšanu aptiekās un zāļu uzglabāšanu);
► Neatbilstošas medicīnas ierīces izmantošanu;
►Kosmētikas līdzekļu, ķīmisko vielu un produktu uzraudzību;
► Sabiedrības veselības kontroles jautājumiem (epidemioloģisko drošību, dzeramā ūdens nekaitīgumu, trokšņiem, vides higiēnu).

PACIENTU OMBUDS - neatkarīga organizācija, kura konsultē, palīdz rast risinājumus, sniedz ieteikumus veselības aprūpes organizācijas, kvalitātes, pacientu tiesību jautājumos gan pacientiem, gan mediķiem un nozares speciālistiem. Pacientu Ombuda misija ir uzlabot veselības aprūpes sistēmas kvalitāti, veicinot pozitīvu komunikāciju un informācijas apriti starp veselības aprūpē iesaistītajiem, kā arī apstrādājot no klientiem un personāla saņemto atgriezenisko saiti un pārvēršot to ierosinājumos sistēmas veidotājiem un nodrošinātājiem.
►Konsultāciju sniegšana pacientiem, to tuviniekiem un ārstniecības iestāžu darbiniekiem pacientu tiesību un pienākumu, organizatoriskos un citos ar veselības aprūpi saistītos jautājumos. Konsultācijas var tikt sniegtas telefoniski, elektroniski vai klātienē;
►Sūdzību risināšana – sūdzību reģistrēšana, dokumentācijas sagatavošana, pārrunas ar pacientiem, slimnīcas darbiniekiem, lai noskaidrotu sūdzības būtību un piedāvātu piemērotāko risinājumu. Sūdzību un konfliktu risināšanā iesaistās pēc vajadzības. Pacientu Ombuda konsultanti, kuri ir specializējušies saskarsmes, juridiskos vai ar veselības aprūpes organizēšanu saistītos jautājumos;
Pacientu Ombuds sniedz ārstniecības iestāžu vadībām un darbiniekiem atgriezenisko saiti – informē par raksturīgākajām problēmām, to risinājumiem un sniedz savus ieteikumus, lai nākotnē izvairītos no šādām problēmām;
Pacientu Ombuds plāno dažādas informatīvas kampaņas gan ārstniecības darbiniekiem, pacientiem;
►Aptauju un pētījumu veikšana – tiek noskaidrotas pacientu zināšanas un izpratne par savām tiesībām un pienākumiem, par to kā notiek veselības aprūpes organizēšana, kā arī kāda ir pacientu un viņu tuvinieku apmierinātība ar saņemtajiem pakalpojumiem. Iegūtie rezultāti ļauj sniegt konkrētus ieteikumus ārstniecības iestāžu vadībām, ko uzlabot, lai palielinātu savu klientu apmierinātību ar darbu un pakalpojumiem;

NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS - īsteno valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī īstenot valsts politiku e-veselības ieviešanā, veselības un sabiedrības veselības datu iegūšanā un analīzē.
NVD administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, slēdz līgumus un norēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem, veic veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu, veido kompensējamo zāļu sarakstu, apstiprina medicīniskās tehnoloģijas un klīniskās vadlīnijas. NVD apkopo arī sabiedrības veselības statistiku, veic iedzīvotāju veselības paradumu pētījumus un vada e-veselības projektus. Līdz ar NVD izveidi tiks uzsākta arī Ārstniecības riska fonda izveide.
NVD KOMPETENCE:
►Izvērtē kompensējamo medikamentu apmaksu;
►var uzzināt ģimenes ārstus pie kā var reģistrēties, operatores arī pēc iedzīvotāja dzīvesvietas norādīs tuvāko ģimenes ārstu);
►saņemot ārstēšanu kādā no ārstniecības iestādēm pacientiem ir iespēja pārliecināties vai samaksātā naudas summa atbilst valsts noteiktai pacienta iemaksai
► nosaucot konkrētu zāļu nosaukumu pacientiem ir iespējā pārliecināties vai medikamenti ir Kompensējamo zāļu sarakstā, vai attiecīgās zāles tiek kompensētas pie konkrētas diagnozes.

 Ātrā palīdzība

 113

 Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis

 66016001

 Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvais tālrunis (lai noskaidrotu valsts rindu garumu ārstniecības iestādēs)

 80001234

Medicīniskās aprūpes kvalitāte un darbspējas ekspertīzes jautājumi

 67221244

Valsts garantētie pakalpojumi: pacientu maksājumi, informācijas un medicīnisko pakalpojumu pieejamība ārstniecības iestādēs un to darba organizācija, valsts kompensējamie medikamenti

 67081611

Pacentu ombuds 28646268

Zāļu kontroles jautājumi

67357811

 
 
 

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS