Tavas tiesības

Būtiski ikvienam pacientam būt informētam par iespēju ārstēties un iespēju nesaslimt, tāpēc īpaši būtiskas ir veselības profilakse, kas jāieaudzina jau bērnībā. Veselības profilakse tās ir zināšanas kā izvairīties no slimībām un kā savlaicīgi atklāt slimības to pašā sākuma stadijā, lai veiksmīgāk izārstētos. Izvairīties no slimībām varam ar veselīgu dzīves veidu, kustoties, lietojot veselīgu uzturu, ierobežojot kaitīgos ieradumus, iegūstot zināšanas, kas ir derīgs un veselīgs, bet no kā jāizvairās mums katram pašam.

Tev ir tiesības:


► brīvi izvēlēties savu ārstu un ārstniecības iestādi profilaksei, diagnostikai, dažādu slimību un traumu ārstēšanai, kā arī rehabilitācijai;
► reģistrēties pie primārās veselības aprūpes ārsta - ģimenes ārsta;
►ģimenes ārstu ir tiesības mainīt ne biežāk kā 2 x gadā šis ierobežojums nav spēkā gadījumos, kad ārsta nomaiņas iemesls ir Jūsu dzīves vai darba vietas maiņa;
► saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
► saprotamā veidā saņemt no ārsta informāciju par savas slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, kā arī par citām iespējamām ārstēšanas metodēm un prognozi;
► saņemt visa veida informāciju par ārstniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību un izmaksām;
► atteikties no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas;
► tiesības uz konfidencialitāti - tiesības uz to, ka informācija par Jūsu veselības stāvokli netiks izpausta trešajām personām (izņemot citas ārstniecības personas, ja tās tieši iesaistītas ārstniecībā, kā arī Valsts institūcijas, kā atrunātas LR Ārstniecības likuma 50. pantā);
► iepriekš pieteikt vizīti pie ikviena  pacienta izvēlētā ārsta;
► nepieciešamības gadījumā saņemt nosūtījumu pie cita speciālista vai arī nosūtījumu uz slimnīcu;
► pieteikt mājas vizīti, ja esat smagi slims vai ierobežots kustībās;
►iegūt informāciju par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām un aizvietošanu ārsta prombūtnē — atvaļinājumu, brīvdienu, komandējumu, mācību laikā.
►saņemt kopijas, izrakstus, rehabilitācijas, ārstniecības plānus;
►tiesības uz personas datu aizsardzību;
►ikvienam pacientam ir tiesības uz bezmaksas apskati 1x gadā pie sava ģimenes ārsta;
►no ikviena ārsta, neatkarīgi vai tas ir ģimenes ārsts vai speciālists, pacientam  ir tiesības saņemt cieņas pilnu un laipnu attieksmi, kvalificētu ārstniecību neatkarīgi no slimības rakstura un tās smaguma pakāpes;
►ikvienam valsts iedzīvotājam ir tiesības vērsties pie ģimenes ārsta, izmantojot Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni - 66016001
►pacientam nav jādod kukulis ārstam, par to draud kriminālatbildība kā pacientam, tā ārstam;
ikvienam pacientam ir tiesības uz savlaicīgu ārstniecību, saņemot no ģimenes ārsta nosūtījumu pie speciālista

Pacientam ir tiesības aizstāvēt savas tiesības, kas radušās pacienta ārsta savstarpējā komunikācijā:

► Pacientam ir tiesības uz atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī par morālo kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas ārstniecības laikā.
►Pacientam ir tiesības saņemt slimības lapu A vai slimības lapu B;
►Pacientam ir tiesības vērsties Veselības inspekcijā, ja Jums radušās šaubas par ārstniecības iestādes vai ārsta darba kvalitāti (piemēram, aizdomas par nepareizu vai nekvalitatīvi veiktu izmeklēšanu vai ārstēšanu);
Veselības inspekcijā jāvēršas arī, ja  Jums rodas šaubas par pieprasītajiem maksājumiem vai arī valsts garantētās ārstēšanas saņemšanas iespējām (maksājot pacienta iemaksu, netiek izsniegts čeks, netiek izskaidrotas iespējas saņemt valsts budžeta apmaksātu ārstēšanu maksājot tikai pacienta iemaksu u.c.);
►Jūsuprāt ārsts ir aizskāris jūsu cieņu un nevērīgi izturējies, ārstēšanas procesā netika ievērotas ētikas un vispārpieņemtās pieklājības normas pacientam ir tiesības vērsties pie ārstniecības iestādes vadības; Vēršoties kā mutiski ar sūdzību,  vai arī to noformējot rakstiski.
►Ja esat saskatījis citus pacienta tiesību pārkāpumus savā ārstniecības iestādē, piemēram, ārstniecības personas negodprātīgu rīcību (pieprasīta nepamatota samaksa par ārstniecību) – jāvēršas tiesībsargājošās institūcijās.
► Pacientam ir tiesības saņemt valsts apmaksātos tehniskos  palīglīdzekļus saskaņā ar  MK Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumiem Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi.”
►Smagas saslimšanas gadījumā vai nelaimes gadījuma rezultātā ikvienam pacientam ir tiesības uz  invaliditāti  un invaliditātes pensiju, ko aprēķina proporcionāli algoti strādātam darba stāžam.
► Ikvienam pacientam ir tiesības uz sev interesējošo informāciju par savu veselības stāvokli un iespējamo ārstēšanu vai medicīnisko pakalpojumu saņemšanas iespējām, jautājot to savam ģimenes ārstam, konsultatīvajam tālrunim, vai jautājot speciālistam.  


Eiropas pacientu tiesību harta
 
 1. Tiesības uz profilaktiskiem pasākumiem
 Katram indivīdam ir tiesības saņemt nepieciešamos profilaktiskos pakalpojumus, lai izvairītos no saslimšanas.
 
 1. Tiesības saņemt
Katram indivīdam ir tiesības saņemt veselības uzlabošanas pakalpojumus tādus, kādi ir nepieciešami viņa vai viņas veselībai. Veselības pakalpojumiem ir jābūt vienlīdzīgi pieejamiem visiem. Nav pieļaujama diskriminācija finansiālā stāvokļa, dzīvesvietas, slimības veida vai ilgā gaidīšanas laika dēļ.
 
 1. Tiesības uz informāciju
Katram indivīdam ir jābūt iespējai piekļūt visai informācijai par savu veselības stāvokli, par pieejamiem veselības pakalpojumiem un informācijai, kā tos izmantot, kā arī par visu, ko piedāvā jaunākie pētījumi, zinātniskie atklājumi un inovatīvās tehnoloģijas.
 
 1. Tiesības pieņemt lēmumus
Katram indivīdam ir jābūt tiesībām piekļūt informācijai, kas dotu iespēju pieņemt ar savu veselību saistītus lēmumus; šī informācija ir priekšnosacījums jebkādai procedūrai vai ārstēšanai, tai skaitā iesaistei zinātniskajos izmeklējumos.
 
 1. Tiesības uz brīvu izvēli
Katram indivīdam, balstoties uz precīzu informāciju, jābūt iespējai izvēlēties sev tīkamāko ārstēšanas procedūru un tās sniedzēju.
 
 1. Tiesības uz privātumu un konfidencialitāti
Katram indivīdam ir tiesības uz personīgās informācijas konfidencialitāti, tajā skaitā arī uz informāciju, kas attiecas uz viņa vai viņas veselības stāvokli, potenciālo diagnozi vai ārstēšanas procesu. Privātās informācijas aizsardzība ir jāievēro arī diagnostikas izmeklējumu veikšanas laikā, apmeklējot speciālistus, kā arī veicot medicīnisko vai ķirurģisko ārstēšanu.
 
 1. Tiesības uz cieņu pret pacienta laiku
Katram indivīdam ir tiesības saņemt sev nepieciešamo ārstēšanu saprātīgā un iepriekš noteiktā laika posmā. Šīs tiesības attiecās uz katru ārstēšanas fāzi.
 
 1. Tiesības uz kvalitātes standartu ievērošanu
Katram indivīdam ir tiesības saņemt augstas kvalitātes veselības pakalpojumus, kas pamatojas uz precīzu specificētu kvalitātes kritēriju ievērošanu.
 
 1. Tiesības uz drošību
Nevienam indivīdam nav jācieš no slikti funkcionējošiem medicīnas pakalpojumiem, ir jābūt tiesībām saņemt augstas kvalitātes pakalpojumus.
 
 1. Tiesības un inovācijām
Katram indivīdam ir tiesības izvēlēties inovatīvas procedūras, vadoties pēc starptautiskajiem standartiem, neatkarīgi no ekonomiskajiem vai finansu apsvērumiem.
 
 1. Tiesības izvairīties no nevajadzīgas ciešanām un sāpēm
Katram indivīdam ir jābūt iespējai, cik vien var, izvairīties no sāpēm un ciešanām jebkurā saslimšanas fāzē.
 
 1. Tiesībās uz personalizētu ārstēšanu
Katram indivīdam ir jābūt tiesībām saņemt personīgi viņam vislabāk piemērotu ārstēšanu.
 
 1. Tiesības uz sūdzībām
Katram indivīdam ir jābūt tiesībām iesniegt savas sūdzības gadījumos, kad viņi ir nevajadzīgi cietuši, kā arī ir jābūt nodrošinātai atbildes saņemšanai uz katru sūdzību.
 
 1. Tiesības uz kompensāciju
Katram indivīdam ir jābūt tiesībām saņemt apmierinošu kompensāciju saprātīgā laika posmā, ja viņš vai viņa ir cietuši fizisku, morālu vai psiholoģisku pāri nodarījumu, kuru ir izraisījusi veselības pakalpojumu izmantošana.
 
Tiesības uz aktīvu līdzdalību
 
Harta turpmāk nosaka 3 aktīvas līdzdalības principus. Tie dod iespēju indivīdiem un nevalstiskajām organizācijām veicināt pacientu tiesību ievērošanu un gūt pārliecību par to realizāciju. Šie principi ir neatņemama Hartas sadaļa.
 
Tiesības realizēt aktivitātes sabiedrības interesēsTiesības veikt interešu aizstāvībuTiesības līdzdarboties veselības aprūpes politikas veidošanā
 
PACIENTU TIESĪBAS BEZ ROBEŽĀMKas jāzina par medikamentiem!


Ārsta izrakstītās zāles drīkst aizvietot ar citām zālēm tikai tad, ja tām ir farmakoloģiski ekvivalentas.

Farmaceita pienākums ir informēt arī par medikamentu cenām, ja ir pieejamas kvalitatīvas ekvivalentas zāles un ir iespējama izvēle.

Pacientam ir tiesības zināt, prasīt un saņemt informāciju par savu slimību, tās ārstēšanas iespējām un nepieciešamajiem valsts apmaksājamiem medikamentiem no sava ģimenes vai ārstējošā ārsta.

Noteiktu smago vai hronisku slimību pacientiem Zāļu iegādes kompensācijas sistēmas ietvaros ir iespēja saņemt ārstēšanai nepieciešamās zāles, kuras pilnībā vai daļēji (100%, 75% vai 50% apmērā, atkarībā no slimības smaguma pakāpes) apmaksā valsts.

Kompensējamās zāles ārsti vai speciālisti (piemēram, endokrinologi, onkologi, acu ārsti, psihiatri, nefrologi), kuriem ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par kompensējamo zāļu izrakstīšanu, izraksta uz īpašas receptes veidlapas, uz kuras pamata pacients aptiekā var saņemt viņam nepieciešamās zāles.

 Ja ārsts receptē nav norādījis, ka izrakstītās kompensējamās zāles nedrīkst aizvietot, farmaceitam aptiekā ir jāinformē pacients par zāļu aizvietošanas iespējām, piedāvājot lētākās atbilstošās kompensējamās zāles.

Ja ārsts, izrakstot kompensējamās zāles, lietojis zāļu vispārīgo nosaukumu, farmaceita pienākums ir izsniegt lētākās šim nosaukumam, zāļu formai un stiprumam atbilstošās kompensējamās zāles, bet, ja kompensējamo zāļu sarakstā ir divas vai vairākas zāles ar lētāko kompensācijas bāzes cenu, – zāles, kurām lētāko zāļu statusu ar lēmumu ir noteicis Nacionālais veselības dienests- www.vmnvd.gov.lv.

Ar kompensāciju iespējams saņemt tikai tās zāles, kas ir iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā.
Šis saraksts sastāv no diviem zāļu pamatsarakstiem: A un B saraksta.

A sarakstā
iekļauj līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles konkrētu slimību ārstēšanai. (Tajā zāles ir sagrupētas tā saucamā "references grupā" - dažādu ražotāju
zāles ar līdzīgu aktīvo vielu sastāvu. Katrai grupai ir noteikta references cena, kas ir līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes grupas lētāko zāļu aptiekas cena.) A saraksta gadījumā visām references grupas zālēm valsts apmaksā tikai šīs grupas lētākā medikamenta cenu (references cenu).

Izrakstot A sarakstā iekļautās kompensējamās zāles, kuru aptiekas cena ir augstāka nekā references cena, ārstam par to ir jāinformē pacients.

Ja ārsts izvēlas izrakstīt kompensējamās zāles, kuru cena pārsniedz references cenu attiecīgajā grupā, tam ir jābūt ārstnieciski pamatotam lēmumam.

Informāciju par kompensējamo zāļu sarakstu var jautāt ģimenes vai ārstējošajam ārstam, aptiekā, kur ir pieejams kompensējamo zāļu saraksts, vai farmaceitam, kurš savas kompetences ietvaros var sniegt pacientiem nepieciešamas konsultācijas.

Kompensējamo zāļu saraksts ir pieejams Nacionālā veselības dienesta mājas lapā www.vmnvc.gov.lv
       

 

 

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS